» สืบค้นเอกสารทั่วไป


เงื่อนไขสำหรับจำกัดผลการสืบค้น
ชื่อเรื่อง Keyword
หมวดหลัก หมวดย่อย
บทคัดย่อ
สืบค้นตามหมวดหมู่
หมวดหมู่หลัก
หมวดหมู่ย่อย

» ผลการสืบค้นเอกสาร

ค้นพบ 1 รายการ จำนวน 1 หน้า
ชื่อเรื่อง :รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู : กรณีศึกษานักศึกษาวิชาชีพครูในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [240]
บทคัดย่อ :การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อทำความเข้าใจความหมายของจิตวิญญาณ
ความเป็นครูตามมุมมองนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 และอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา (2) เพื่อค้นหารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครูให้แก่
นักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ (3) เพื่อค้นหา
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครูของอาจารย์ให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครูชั้น
ปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้จัดทำ :ประภัสสร ชโลธร
หมวดหลัก :งานวิจัย[1] 
หมวดย่อย :เชิงคุณภาพ[1] 
Keywords :จิตวิญญาณความเป็นครู, การถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครู

สัญลักษณ์ คือ ต้อง Login ก่อนเข้าใช้งาน