» สืบค้นเอกสารทั่วไป


เงื่อนไขสำหรับจำกัดผลการสืบค้น
ชื่อเรื่อง Keyword
หมวดหลัก หมวดย่อย
บทคัดย่อ
สืบค้นตามหมวดหมู่
หมวดหมู่หลัก
หมวดหมู่ย่อย

» ผลการสืบค้นเอกสาร

ค้นพบ 1 รายการ จำนวน 1 หน้า
ชื่อเรื่อง :แนวทางการทบทวนวรรณกรรมกับประเด็นการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) [23]
บทคัดย่อ :การทบทวนวรรณกรรมเป็นหัวใจสำคัญของการทำวิจัย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรม
คือการสรุปงานวรรณกรรมที่ผ่านมาจนถึงงานที่ทันสมัยที่สุดในงานวิจัยที่ต้องการศึกษา จากการทบทวนงานที่ผ่านมา และงานปัจจุบันทำให้สามารถนำไปสู่การต่อยอดในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในอนาคตได้ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบแนวทางการทบทวนวรรณกรรมกับประเด็นในการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) โดยได้นำเสนอเทคนิคและวิธีการที่สำคัญไว้เพื่อความเข้าใจและชัดเจนมากขึ้นในการทบวนวรรณกรรมรวมถึงรูปแบบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการด้วย
ผู้จัดทำ :ประภัสสร ชโลธร
หมวดหลัก :บทความวิชาการ[1] 
หมวดย่อย :เชิงปริมาณ[1] 
Keywords :การทบทวนวรรณกรรม, การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ

สัญลักษณ์ คือ ต้อง Login ก่อนเข้าใช้งาน