» สืบค้นเอกสารทั่วไป


เงื่อนไขสำหรับจำกัดผลการสืบค้น
ชื่อเรื่อง Keyword
หมวดหลัก หมวดย่อย
บทคัดย่อ
สืบค้นตามหมวดหมู่
หมวดหมู่หลัก
หมวดหมู่ย่อย

» ผลการสืบค้นเอกสาร

ค้นพบ 4 รายการ จำนวน 1 หน้า
ชื่อเรื่อง :Required sample size and power for SEM [8]
บทคัดย่อ :http://timo.gnambs.at/en/scripts/powerforsem
ผู้จัดทำ :ปิยวรรณ ทัศนาญชลี
หมวดหลัก :สถิติ[1] 
หมวดย่อย :เชิงปริมาณ[1] 
Keywords :SEM, Calculate
ชื่อเรื่อง :การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้างในงานวิจยัเชิงทดลอง [32]
บทคัดย่อ :การวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้างเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติที่สามารถผนวกแบบจําลอง การวัดตัวแปรทางทฤษฎีและแบบจําลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางทฤษฎีไว้ในแบบจําลองเดียวกัน ทําให้การวิเคราะห์นี้มีอํานาจการทดสอบที่สูงกว่าในการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรและให้ค่าประมาณประชากร ได้เที่ยงตรงมากกว่าเพราะมีการปรับแก้ด้วยความคลาดเคลื่อนในการวัด การนํามาประยุกต์ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ในงานวิจัยเชิงทดลองจะช่วยเพิ่มความเที่ยงตรงภายในและความเที่ยงตรงในการสรุปผลมากขึ้น บทความนี้ จะอธิบายถึงข้อดีของการวิเคราะห์นี้ที่เหนือกว่าสถิติวิเคราะห์หลายตัวแปรแบบด้ังเดิม ทั้งความสามารถศึกษา โครงสร้างความสมัพันธ์ของตัวแปรหลายตัวได้พร้อมกัน อํานาจทดสอบทางสถิติที่เหนือกว่า รวมไปถึงความก้าวหน้า ความยืดหยุ่น และความหลากหลายในการแก้ปัญหาการละเมิดข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติท่ัวไป การกําหนด แบบจําลองสามารถทําได้ 2 แบบ คือ การกําหนดแบบจําลองให้ตัวแปรแฝงมีตัวแปรสาเหตุและตัวชี้วัดหลายตัว (MIMIC) และการกําหนดให้แบบจําลองมีโครงสร้างค่าเฉลี่ยของตัวแปร (SMM) ทั้งสองแบบล้วนมีข้อดี และข้อเสีย ที่แตกต่างกัน การเลือกใช้จึงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของงานวิจัย รวมทั้งความสามารถในการ วิเคราะห์และอ่านแปลผลของผู้วิจัย เพื่อให้เห็นภาพในเชิงเปรียบเทียบที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในเชิงปฏิบัติ ในบทความนี้ได้ยกกรณีตัวอย่างงานวิจัยเชิงทดลอง และนําเสนอตัวอย่างการวิเคราะห์และแปลผลแบบจําลอง ทั้งสองแบบที่นํามาประยุกต์ใช้ทดแทนการวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรแบบดั้งเดมิ
ผู้จัดทำ :มติ ทาเจริญศักดิ์
หมวดหลัก :สถิติ[1] 
หมวดย่อย :เชิงปริมาณ[1] 
Keywords :วิจัยเชิงทดลอง, การวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง
ชื่อเรื่อง :การพัฒนาโมเดลทีมที่มีประสิทธิผลจากองค์การที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ [14]
บทคัดย่อ :การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลสมการโครงสร้างทีมที่มีประสิทธิผลและประมาณค่าขนาดอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมของค่านิยมในการทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ และองค์ประกอบของทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของทีม เก็บข้อมูลจากองค์การที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติด้วยการสุ่มแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 415 ชุด จาก 5 องค์การ ประกอบด้วย (1) บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด (2) บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด (3) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (4) โรงไฟฟ้า แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ (5) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ธุรกิจแปรรูป เนื้อไก่และอาหารแปรรูป (สระบุรี) โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง .836 - .992 และวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นด้วย AMOS ผลการวิจัยพบว่า โมเดลสมการโครงสร้างของทีมที่มีประสิทธิผลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2 = 86.920, df = 69, p = .071, χ2/df = 1.260, GFI = .974, CFI = .997, NFI = .987, RMR = .007, RMSEA = .025) ค่านิยมในการทำงานเป็นทีมมีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำมีอิทธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบของทีม และองค์ประกอบของทีมมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลของทีม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .924, .803 และ 1.508 ตามลำดับ และค่านิยมในการทำงานเป็นทีมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของทีมผ่านทั้งภาวะผู้นำและองค์ประกอบของทีมด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ .792 โดยค่านิยมในการทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ และองค์ประกอบของทีม สามารถอธิบายความแปรปรวนในประสิทธิผลของทีมได้ร้อยละ 79
ผู้จัดทำ :admin administration
หมวดหลัก :สถิติ[1] 
หมวดย่อย :เชิงปริมาณ[1] 
Keywords :โมเดลสมการโครงสร้าง, ทีมที่มีประสิทธิผล, ค่านิยมในการทำงาน, องค์ประกอบของทีม
ชื่อเรื่อง :ทำไมต้อง อัลฟ่า .05 [6]
บทคัดย่อ :
ผู้จัดทำ :มติ ทาเจริญศักดิ์
หมวดหลัก :สถิติ[1] 
หมวดย่อย :เชิงปริมาณ[1] 
Keywords :สถิติ

สัญลักษณ์ คือ ต้อง Login ก่อนเข้าใช้งาน